معرفت - حکمت الهی
پنج حسی هست جز اين پنج حس... آن چو زر سرخ و اين حسها چو مس
 

 

بزرگداشت علامه طباطبایی

قسمت ۱: به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبایی ره     

  قسمت ۲: ادامه بزرگداشت علامه طباطبایی ره 

 

عقل و عشق در قیام عاشورا

قسمت ۳: نقش عقل و عشق در زندگی   

قسمت ۴ : ادامه نقش عقل و عشق در زندگی

قسمت ۵ : عقل و عشق در قیام عاشورا 

قسمت ۶ : ادامه نقش عقل و عشق در قیام عاشورا

قسمت ۸ : تفسیر آیه “کن فیکون” در آفرینش هستی

قسمت ۹ :مسئله کلام و رویت خدا 

  قسمت ۱۰ : تفسیر آیه نور 

 

وجود شناسی فلسفی

قسمت ۱۱ : اصل بداهت در حوزه وجود شناسی 

 قسمت ۱۲ : تفسیر آیه ” شهدالله…”

قسمت ۱۴ : تفسیر برهان صدیقین

قسمت ۱۵ : رابطه خداوند با دیگر موجودات 

 قسمت ۱۶ : مسئله شناخت ذات 

 

هستی شناسی عرفانی

قسمت ۱۷ : پیرامون بحث تجلی 

قسمت ۱۸ : ادامه بحث تجلی خدا

قسمت ۱۹ : بحث تجلی در داستان حضرت موسی (ع) 

قسمت ۲۰ : معنای عارفانه کوه

قسمت ۲۱ : بحث فنای فی الله 

قسمت ۲۲ : رابطه انسان کامل با وجه الله

قسمت ۲۳ : جایگاه عقل در حوزه معرفت شناسی 

قسمت ۲۴ : لزوم رسیدن به خدا از طریق انسان کامل 

 

قیامت و مرگ

قسمت ۲۵ : فلسفه و مفهوم مرگ                                                           

قسمت ۲۶ : پیرامون فلسفه مرگ و حیات

قسمت ۲۷ : مرگ از دیدگاه حکیم عمر بن خیام 

 قسمت ۲۸ : پیرامون بحث بعثت نبی اکرم (ص)

قسمت ۲۹ : ادامه مرگ از دیدگاه حکیم عمر بن خیام

 قسمت ۳۰ : رابطه موت و حیات

قسمت ۳۱ : در رابطه با مرحوم هانری کربن 

قسمت ۳۲ : عقل و معاد

 قسمت ۳۳ : موت اختیاری 

قسمت ۳۴ : کیفیت رجوع به معاد 

 

برنامه ویژه ماه مبارک رمضان

قسمت ۳۵ : فلسفه روزه داری در ماه مبارک رمضان 

  قسمت ۳۶ : رابطه علم و عبادت

قسمت ۳۷ : عظمت و اسرار لیالی قدر                             

 قسمت ۳۸ : رابطه قرآن و ولایت در سوره قدر

 قسمت ۳۹ : جایگاه ولایت در سوره قدر                                               

 قسمت ۴۰ : مراد از “قدر” در سوره قدر

قسمت ۴۱ : لیل و مطلع فجر در سوره قدر                         

 قسمت ۴۲ : وابستگی و وارستگی به دنیا 

 

بررسی اندیشه های احمد غزالی

قسمت ۴۳ : سوانح العشاق خواجه احمد غزالی                                   

قسمت ۴۴ : معرفت نفس و خود شناسی

قسمت ۴۵ : کرشمه حسن و کرشمه معشوقی                             

 قسمت ۴۶ : در رابطه با فتوت و جوانمردی

قسمت ۴۷ : تفاوت وقت و زمان                                           

 قسمت ۴۸ : پیرامون اصالت عشق و زیبایی 

 

بررسی اندیشه های عین القضات همدانی

قسمت ۴۹ : عین القضات همدانی               

قسمت ۵۰ : بحث عبودیت و ربوبیت

قسمت ۵۱ : معنی قرب و فلسفه عید قربان 

                     قسمت ۵۲ : فرق بین سفر و فکر

قسمت ۵۳ : میزان بودن عقل                                         

قسمت ۵۴ : کیفیت نزول وحی

قسمت ۵۵ : تجربه عینی و شهودی                 

قسمت ۵۶ : قیاس از نگاه عین القضات همدانی 

 

بررسی اندیشه های ابو یعقوب سجستانی

قسمت ۵۷ : تنزیه و تشبیه خداوند   

قسمت ۵۸ : ابو یعقوب سجستانی

قسمت ۵۹ : عقل و نفس از دیدگاه ابو یعقوب سجستانی   

قسمت ۶۰ : خواجه نصیر الدین طوسی

قسمت ۶۱ : ناصر خسرو             

 قسمت ۶۲ : تفاوت حکمت و حق 

 

بررسی اندیشه های حکیم سنایی

قسمت ۶۳ : اندیشه های حکیم سنایی                       

 قسمت ۶۴ : عقل و عشق از نگاه حکیم سنایی

قسمت ۶۵ : هستی شناسی حکیم سنایی                     

قسمت ۶۶ : اندیشه های حکیم سنایی نسبت به دیگر اندیشمندان 

 

بررسی اندیشه های عطار نیشابوری

قسمت ۶۷ : شیخ عطار نیشابوری             

 قسمت ۶۸ : دردمندی از نگاه عطار نیشابوری

قسمت ۶۹ : منطق الطیر شیخ عطار نیشابوری                     

 قسمت ۷۰ : توحید شیخ عطار 

 

بررسی اندیشه های باباطاهر

قسمت ۷۱ : بد نامی عشق     

قسمت ۷۲ : بابا طاهر عریان

قسمت ۷۳ : علم و حکمت از نگاه بابا طاهر عریان                 

قسمت ۷۴ : در معنای عشق 

 

بررسی اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی

قسمت ۷۵ : تفسیر بیت اول از هجده بیت آغازین مثنوی

 قسمت ۷۶ : تفسیر بیت دوم مثنوی و معنوی

قسمت ۷۷ : تفسیر بیت ” هر کسی از ظن خود شد یار من” 

قسمت ۷۸ : تفسیر بیت “آتش عشق است کندر نی فتاد”

قسمت ۷۹ : ابیات هجدهم و نوزدهم مثنوی و معنوی 

قسمت ۸۰ : نفس از دیدگاه مولانا

قسمت ۸۱ : معرفت نفس و خود شناسی                               

 قسمت ۸۲ : دعا و نیایش از دیدگاه جناب مولانا

قسمت ۸۳ : به مناسبت لیالی قدر                             

قسمت ۸۴ : اهمیت شب و شب زنده داری

قسمت ۸۵ : فطرت از نگاه مولانا                 

قسمت ۸۶ : جایگاه فطرت در مسئله شناخت انسان

قسمت ۸۷ : هدف از خلقت انسان                   

قسمت ۸۸ : در رابطه با آیه “ولله المشرق و المغرب…”

قسمت ۸۹ : شناخت ادراکات انسانی                           

 قسمت ۹۰ : مراد از دریا از نگاه عرفا

قسمت ۹۱ : مراد از عقل کلی و جزئی                           

 قسمت ۹۲ : رابطه عقل با وحی

قسمت ۹۳ : عشق و ادراکات شهودی                     

قسمت ۹۴ : آفات معرفت شناسی

قسمت ۹۵ : ادامه تفسیر عشق از نگاه مولانا                       

 قسمت ۹۶ : بحث تعالی انسان در برابر عشق و واقعیت

قسمت ۹۷ : قیاس در حوزه حکمت و عرفان                     

قسمت ۹۸ : آفات شناسی در باب معرفت “عارف نماها” 

 

بررسی اندیشه های حکیم ملاصدرا

قسمت ۹۹ : آرا و اندیشه های حکیم ملاصدرا                               

قسمت ۱۰۰ : حکمت و دیانت از نگاه ملاصدرا

قسمت ۱۰۱ : معنا و مفهوم وجود                             

قسمت ۱۰۲ : خود شناسی و خدا شناسی

 قسمت ۱۰۳ : وجود و هستی شناسی 

                                     قسمت ۱۰۴ : نفس الرحمان و موجودیت موجودات

قسمت ۱۰۵ : کیستی انسان از دیدگاه ملاصدرا                 

قسمت ۱۰۶ : رابطه نفس با بدن

 قسمت ۱۰۷ : معنا و مفهوم حرکت 

                                               قسمت ۱۰۸ : تفسیر آیه امانت انسان

قسمت ۱۰۹ : حرکت حبی                     

قسمت ۱۱۰ : تحول و نوآوری در حرکت جوهریقسمت ۱۱۱ : رابطه عقل و وحی               

قسمت ۱۱۲ : صادره اول و حقیقت محمدیه (ص) 

 

تفسیر غزلیات عارفانه خواجه حافظ شیرازی

قسمت ۱۱۳ : در رابطه با آغاز بهار و نوروز                                 

قسمت ۱۱۴ : در تبیین وقت و زمان

قسمت ۱۱۵ : تفسیر بیت اول دیوان حافظ                           

 قسمت ۱۱۶ : تفسیر بیت “شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل…”

قسمت ۱۱۷ : تفسیر بیت “در ازل پرتوء حسنت ز تجلی دم زد…”             

قسمت ۱۱۸ : تفسیر بیت “جلوه ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت…”

قسمت ۱۱۹ : تفسیر بیت “روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست…”         

قسمت ۱۲۰ : تفسیر بیت “عکس روی تو چو در آیینه جام افتاد…”

قسمت ۱۲۱ : تفسیر بیت ” آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند…”               

قسمت ۱۲۲ : تفسیر بیت “معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد…”

قسمت ۱۲۳: تفسیر بیت ” صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن…”         

 قسمت ۱۲۴ : تفسیر بیت “روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند…”

قسمت ۱۲۵: تفسیر بیت “دلا بسوز که سوز تو کارها بکند…”         

قسمت ۱۲۶: تفسیر بیت: ادامه غزل “دلا بسوز که سوز تو کارها بکند…”

قسمت ۱۲۷: تفسیر بیت “به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد…”       

 قسمت ۱۲۸ : تفسیر بیت “هزار نقد به بازار کائنات آرند…”

قسمت ۱۲۹ : تفسیر بیت “هر که را با خط سبزت سر سودا باشد…”       

  قسمت ۱۳۰: تفسیر بیت “من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم…”

قسمت ۱۳۱: تفسیر بیت “منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن…”         

قسمت ۱۳۲: تفسیر بیت “سالها پیروی مذهب رندان کردم…”

قسمت ۱۳۳: تفسیر بیت “دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند…”         

 قسمت ۱۳۴: تفسیر بیت “چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی…”

قسمت ۱۳۵: ادامه غزل “چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی…”     

 قسمت ۱۳۶: مفهوم “عید” و عید فطر از نگاه حافظ

قسمت ۱۳۷ :تفسیر بیت “دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند…”             

 قسمت ۱۳۸ : تفسیر بیت: ادامه غزل “دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند…”

قسمت ۱۳۹ : تفسیر بیت “آسمان بار امانت نتوانست کشید…”                   

 قسمت ۱۴۰: تفسیر بیت: ادامه غزل “آسمان بار امانت نتوانست کشید…”

قسمت ۱۴۱ : تفسیر بیت : “سالها دل طلب جام جم از ما میکرد…”           

قسمت ۱۴۲: تفسیر بیت “گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است…”

قسمت ۱۴۳: تفسیر بیت “مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش…”       

 قسمت ۱۴۴ : تفسیر بیت “بی دلی در همه احوال خدا با او بود…”

قسمت ۱۴۵ : تفسیر بیت “او نمی دیدش و از دور خدا را می کرد…”           

قسمت ۱۴۶: تفسیر بیت “گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند…”

قسمت ۱۴۷ : تفسیر بیت “جان بی جمال جانان میل جهان ندارد..."  

     قسمت ۱۴۸: تفسیر بیت “هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است

قسمت ۱۴۹ : تفسیر بیت “گلعذاری ز جهان گذرا ما را بس…”       

 قسمت ۱۵۰: تفسیر بیت “بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین…”

قسمت ۱۵۱ : تفسیر بیت “سحرگه رهرویی در سرزمینی..."  

             قسمت ۱۵۲ : تفسیر بیت “مروت گرچه نامی بی نشان است

  

بررسی اندیشه های حکیم سهروردی

قسمت ۱۵۳ : در تفسیر “حکمت” پیرامون فلسفه سهروردی                       

 قسمت ۱۵۴ : ادامه بحث “حکمت” در رابطه با حکمای ایرانی

قسمت ۱۵۵ : تفسیر معنی “قیم کتاب” در فلسفه سهروردی               

 قسمت ۱۵۶ : تفاوت حکمت مشایی و اشراقی

قسمت ۱۵۷ : توضیح متنی از رساله “لغت موران” حکیم سهروردی         

قسمت ۱۵۸ : داستان خفاش و آفتاب پرست در رساله لغت موران

قسمت ۱۵۹ : رساله بستان القلوب به مناسبت میلاد حضرت رسول (ص)     

قسمت ۱۶۰ : رساله پرتو نامه شیخ الاشراق در تفسیر خواب

قسمت ۱۶۱ : رساله پرتو نامه در تفسیر نور               

 قسمت ۱۶۲ : رساله پرتو نامه در رابطه با معیار لذت و الم

قسمت ۱۶۳ : رساله پرتو نامه در تفسیر مرگ و حیات         

قسمت ۱۶۴ : فرازی از رساله فی حال الطفولیه سهروردی

قسمت ۱۶۵ : ادامه رساله فی حال الطفولیه سهروردی 

 

تفسیر اشعار و متون شیخ اجل سعدی شیرازی

قسمت ۱۶۶ : گلچینی از غزلیات شیخ اجل سعدی به مناسبت آغاز بهار و نوروز

قسمت ۱۶۷ : تفسیر بیت ” بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط…”       

 قسمت ۱۶۸ : تفسیر بیت “گر تو فارغی از حال دوستان یارا…”

قسمت ۱۶۹ : ادامه تفسیر بیت “گر تو فارغی از حال دوستان یارا…”     

قسمت ۱۷۰ : حکایتی از بوستان سعدی راجع به پروانه و شمع

قسمت ۱۷۱ : ادامه حکایتی از بوستان سعدی راجع به پروانه و شمع   

قسمت ۱۷۲ : تفسیر بیت”باران رحمت بی حسابش همه را رسیده …”

قسمت ۱۷۳ : انسان و رابطه او با طبیعت                   

قسمت ۱۷۴ : معرفت شناسی سعدی

قسمت ۱۷۵ : در تفسیر جایگاه زبان و بیان

                          قسمت ۱۷۶ : بنده و توان شکرگزاری او از خداوند

قسمت ۱۷۷ : تفسیر بیت “ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست…”         

قسمت ۱۷۸ : در توضیح معنای کثرت و وحدت

قسمت ۱۷۹ : در نصیحت پروانه به شمع               

قسمت ۱۸۰ : ادامه حکایت پروانه و شمع

قسمت ۱۸۱ : تعریف خصلت “تواضع ” در بوستان سعدی 

 قسمت ۱۸۲ : ادامه خصلت “تواضع ” در بوستان سعدی

قسمت ۱۸۳ : در باب فروتنی و راستی                       

 قسمت ۱۸۴ : حکایتی از با یزید بسطامی

قسمت ۱۸۵ : تفاوت بوستان و گلستان سعدی                 

قسمت ۱۸۶ : شناخت شخصیت سعدی

قسمت ۱۸۷ : حکایتی از گلستان در باب جامعه بعلبک           

 قسمت ۱۸۸ : ادامه حکایتی از گلستان در باب جامعه بعلبک

قسمت ۱۸۹ : حکایتی از بوستان در معنی و ارزش عمر         

قسمت ۱۹۰ : رابطه محتوا و شکل

قسمت ۱۹۱ : در باب تبلیغ و موعظه               

 قسمت ۱۹۲ : ادامه حکایت در مورد پند و موعظه

قسمت ۱۹۳ : در ارزش عقل و ادب                 

قسمت ۱۹۴ : راجع به مناجات و نیایش

قسمت ۱۹۵ : ادامه بحث مناجات و نیایش             

قسمت ۱۹۶ : اثرات گناه در زندگی

قسمت ۱۹۷ : جایگاه و معنای شب در نیایش                   

 قسمت ۱۹۸ : در معنای “شرک” در انسان

قسمت ۱۹۹ : خلوت و جلوت انسان                   

قسمت ۲۰۰ : انسان گمشده در مناهی   

قسمت ۲۰۱ : حکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبان           

 قسمت ۲۰۲ : ادامه حکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبان

قسمت ۲۰۳ : حکایتی در باب معاد از گلستان سعدی

 قسمت ۲۰۴ : ادامه حکایتی در باب معاد از گلستان سعدی

قسمت ۲۰۵ : حکایتی توحیدی از گلستان                       

قسمت ۲۰۶ : ادامه حکایتی توحیدی از گلستان

قسمت ۲۰۷ : من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم 

قسمت ۲۰۸ : هر چه کـوتـه نظرانـند بر ایـشـان پیـمـای

قسمت ۲۰۹ : به حق مهـر و وفایی که میان مـن و توسـت                             

قسمت ۲۱۰ : یکی کـرد بـر پارسایی گذر

قسمت ۲۱۱ : ادامه "یکی کـرد بـر پارسایی گذر                       

قسمت ۲۱۲ : تفسیر بیت” گفتم از آسیب عشق روی به غاری نهم”

قسمت ۲۱۳ : تفسیر”خلاف طریقت بود کاولیا/تمنا کنند از خدا جز خدا                   

 قسمت ۲۱۴ : ادامه تفسیر”خلاف طریقت بود کاولیا/تمنا کنند از خدا جز خدا 

 

اندیشه های خواجه نصیر طوسی

قسمت ۲۱۵ : آشنایی با خواجه نصیر طوسی                                     

 قسمت ۲۱۶ : قواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسی”

قسمت ۲۱۷ : ادامه قواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسی               

قسمت ۲۱۸ :تفسیر “جلَّت جناب الحقّ عن أن یکون شریعتاً..”

 

قسمت ۲۱۹ : لذت و الم در نگاه خواجه نصیر طوسی                           

 قسمت ۲۲۰ : پیرامون مساله “ذوق”

قسمت ۲۲۱ : نامه صدرالدین قونوی به خواجه نصیر                   

 قسمت ۲۲۲ : هماهنگی شهود و اندیشه در یک گفتگوی شکوهمند

قسمت ۲۲۳: شرح معنی عابد و زاهد و عارف                           

قسمت ۲۲۴ : حکمت عملی در نظر حکیم طوس

قسمت ۲۲۵: تهذیب اخلاق در نگاه خواجه طوسی               

 قسمت ۲۲۶: تفسیر بیت: تدبیر منزل و سیاست مدن در نظر خواجه طوسی 

 

اندیشه های شیخ عطار نیشابوری

قسمت ۲۲۷: تفسیر” ای در درون جانم و جان از تو بی خبر”                       

قسمت ۲۲۸ : حکایت مصیبت نامه”سالک آمد پیش خاک بارکش”

قسمت ۲۲۹ : ادامه حکایت مصیبت نامه”سالک آمد پیش خاک بارکش”           

 قسمت ۲۳۰: ادامه تفسیر” ای در درون جانم و جان از تو بی خبر”

قسمت ۲۳۱: عظمت و شخصیت عقل از نگاه شیخ عطار                   

 قسمت ۲۳۲: حکایت مصیبت نامه” رابعه یک روز در وقت بهار “

قسمت ۲۳۳: ادامه حکایت مصیبت نامه” رابعه یک روز در وقت بهار”       

قسمت ۲۳۴: سالک فکرت از نظر شیخ عطار

قسمت ۲۳۵: حکایت مصیبت نامه “عیسی مریم بمردی برگذشت”             

 قسمت ۲۳۶: ادامه حکایت مصیبت نامه “عیسی مریم بمردی برگذشت”

قسمت ۲۳۷ :حکایت مصیبت نامه” پادشاهی بود مجنون را بخواند”         

قسمت ۲۳۸ : تفسیر بیت: ادامه حکایت مصیبت نامه” پادشاهی بود مجنون را بخواند”

قسمت ۲۳۹ : حکایت مصیبت نامه” بر پلی میشد نظام الملک شاد”                 

قسمت ۲۴۰: حکایتی از شیخ عطار در مورد اعتدال

قسمت ۲۴۱ : گفتگوی سالک شوریده با دریا                       

 قسمت ۲۴۲: ادامه گفتگوی سالک شوریده با دریا

قسمت ۲۴۳: حکایتی از منطق الطیر” بایزید آمد شبی بیرون ز شهر”           

 قسمت ۲۴۴ : گله غافل از ابلیس

قسمت ۲۴۵ : حکایتی از منطق الطیر در مورد اوصاف پیامبر             

 قسمت ۲۴۶: متنی از منطق الطیر با عنوان غازی و کافر

قسمت ۲۴۷ : داستان سالک با حضرت موسی

                                   قسمت ۲۴۸: ادامه داستان سالک با حضرت موسی

قسمت ۲۴۹ : حکایتی از مصیبت نامه” عاشقی میمرد چون دل زنده داشت”       

قسمت ۲۵۰: حکایتی از مصیبت نامه” سالک صادق دم نیکوسرشت”

قسمت ۲۵۱ : حکایتی از مصیبت نامه” طالبی مطلوب را گم کرده بود  

             قسمت ۲۵۲ : حکایتی از مصیبت نامه “کرسیش از نور بنهادند پیش

قسمت ۲۵۳ : حکایتی از مصیبت نامه” میشد ابراهیم ادهم در رهی”       

قسمت ۲۵۴ : گفتگوی سالک با کوه

قسمت ۲۵۵ : ادامه گفتگوی سالک با کوه         

 قسمت ۲۵۶ : حکایت ابلیس و فرعون

قسمت ۲۵۷ : حکایتی از مصیبت نامه” رهبری بودست الحق رهنمای”           

قسمت ۲۵۸ : حکایتی از مصیبت نامه” کاملی گفتست آن بیگانه را”

قسمت ۲۵۹ : حکایتی از مصیبت نامه” در رهی میرفت شبلی دردناک”       

 قسمت ۲۶۰ : حکایتی از مصیبت نامه در مورد وابستگی و وارستگی 

 

اندیشه های ابن سینا

قسمت ۲۶۱ : آشنایی و معرفی اجمالی اندیشه های ابن سینا”       

 قسمت ۲۶۲ : علم حضوری و حصولی (با محوریت کتاب سخن ابن سینا و بیان بهمنیار)

قسمت ۲۶۳ : مساله تفکیک وجود از ماهیت”         

 قسمت ۲۶۴ : بررسی مساله حق و حقانیت از دیدگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا

قسمت ۲۶۵ : بررسی مساله عقل و تفکر در اندیشه های ابن سینا      

قسمت ۲۶۶: بررسی مساله تعقل و تامل در اندیشه های ابن سینا

قسمت ۲۶۸: بررسی ویژگی های اصل تجرد نفس انسانی از نگاه ابن سینا

قسمت ۲۶۹: مبدأ نفس و روان از دیدگاه ابن‌سینا                             

 قسمت ۲۷۰: نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا

قسمت۲۷۱ :جایگاه سخن و زبان در معرفت                             

 قسمت ۲۷۲ : ماوراء عقل از دیدگاه ابن سینا

قسمت۲۷۳: نسبت عقل با امور مادون عقل                                    

 قسمت ۲۷۴ : دیدگاه ابن سینا در مورد مرگ

قسمت ۲۷۵ : دیدگاه ابن سینا درباره جهان هستی، انسان و حقیقت معرفت       

 قسمت ۲۷۶  بررسی دیدگاه ابن سینا درباره حرکت

قسمت ۲۷۷: بررسی رساله حکمت المشرقیه ابن سینا           

 قسمت ۲۷۸: چگونه انسان دچار از خود بیگانگی میشود 

 

اندیشه های حکیم فردوسی

قسمت۲۷۹: مقدمه ای در باب شخصیت فردوسی حکیم               

قسمت ۲۸۰: ادامه بررسی دیباچه شاهنامه

قسمت ۲۸۱: تبیین حماسه توحیدی در شاهنامه فردوسی

 

+ نوشته شده در  ساعت 0:56  توسط اسماعیلی  |